1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu

Ankara’da Yapılacak 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu Duyurusu

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2018-2019 yılı faaliyet takvimi içinde 12-22 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu açmayı planlamaktadır. Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre yapılması planlana 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu ile ilgili detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz:

Kursun Adı: 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu

Kursun Verildiği Federasyon: Türkiye Cimnastik Federasyonu

Kurs Tarihi: 12-22 Şubat 2019

Kurs Ücreti: 2250 (İki bin iki yüz elli ) TL

Kursun Yapılacağı İl: Ankara

Kursa Başvuru Şekli: E-Devlet Kapısı

1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2019 yılı içinde muhtelif bölgelerde Pilates Antrenörlük Kursları açacaktır. Ankara ilinde 12-22 Şubat 2019 tarihinde yapılması planlanan 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu için katılım gösterecek adaylardan aşağıda yer alan şartları taşımaları istenmektedir.

1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursuna Katılacak Adaylarda İstenilen Şartlar

2-22 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılması planlanan 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursu için Katılım gösterecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak (milli sporcularda herhangi bir tahsil şartı aranmamaktadır)
 • Görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu (vücut, sinir veya hastalığı gibi) olmamak,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak
 • Herhangi bir spor branşında ceza almadığını belgelemek

1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Kursuna Katılacak Adaylardan İstenen Belgeler

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
 • Herhangi bir sağlık kurumundan alınmış (aile hekimliği, devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite araştırma hastaneleri) sağlık raporu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Savcılık İyi Hal yazısı (E-Devlet Kapısı üzerinden alınmış QR kodlu belge kullanılabilir, savcılık iyi hal yazısının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • ““Sporda Cezası Yoktur” yazılı belge (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden bir dilekçe ile talep edilebilir)
 • Besyo, Spor Bilimleri Fakültesi, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar onaylı transkript ile teorik derslerden muaf olmak için dilekçe ile başvuru yapmalıdır.

 

 

Bir cevap yazın