HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu

HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘nun Yapılacağı Yer : Ankara TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Kurs Tarihi : 03-14 Aralık 2018

Kurs Kontenjanı: 10-50 Kişi

Başvuru: https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru Tarihleri : 16-29 Kasım 2018

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 30 Kasım 2018  https://sporegitim.sgm.gov.tr

Kurs Katılım Ücreti : 140 TL

Kurs İle İlgili Genel Bilgilendirme

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu açılış ve kayıt işlemleri sırasında, belirtilen kursa başvuruları kabul edilmiş adaylardan belirlenen kurs yeri ve saatinde en az 10 kişi hazır bulunması gerekmektedir. Hazır olan kişi sayısının yetersiz olması durumunda kurs iptal edilecektir.

Kurs katılım ücreti, Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu başvuruları sırasında belirtilen e-posta adresine gelecek olan referansnumarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘na katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu için istenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘na Katılacak Adaylarda Aranan Şartlar

 • Milli sporcularda tahsil şartı aranmamaktadır. Diğer adayların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları istenmektedir
 • Engelli spor branşlarında zihinsel veya görme engelli olmamak şartı bulunmaktadır
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili bir engelinin olmaması,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • İlgili spor federasyonlarının belirlemiş olduğu yaş sınırına uygun olmak koşuluyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre, son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘nda İstenen Belgeler

 • Son  6 ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (vesikalık)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.
 • Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
 • E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

NOT: Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘na katılacak adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

Temel Derslerden Muafiyet Şartları

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘na katılacak adaylar aşağıda ki şartları taşımaları durumunda temel eğitim derslerinden muaf olurlar:

 • Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar federasyonlar tarafından açılan ilgili spor branşının I. Kademe Antrenör (Yardımcı Antrenör) kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Federasyonların antrenörlük kursları na giren ve bu kurslarda başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içinde açılan aynı kademe seviyesinde başka bir spor branşında antrenör kursuna başvurmaları durumunda temel eğitim programlarında olan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • Herhangi bir spor branşında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörler farklı bir spor branşında antrenörlük kursları na başvurmaları durumunda temel eğitim programında yer alan teorik derslerden muaf tutulurlar.
 • I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘na katılacak adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

Başvurularda Kontenjanın Aşılması Durumunda Eleme Usulleri

Havalı Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ‘na katılacak adaylarda belirlenen başvuru kontenjanının üstüne çıkılması durumunda aşağıda belirlenen esaslar doğrultusunda eleme yapılacaktır:

 • Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren okullarından veya fakültelerinden mezun olanlar
 • Milli Sporcularda A ve B Belgeye sahip olanlar,
 • Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren okullarından veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,
 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olanlar,
 • Yabancı dil puanı olanlar,
 • Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 • Milli Sporcularda C sınıfı Belgeye sahip olanlar,
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 • Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 • Spor lisesi mezunu olanlar,
 • Diğer lise mezunu olanlar.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın