Kadrolu Öğretmenlerin İzin Hakları

kadrolu öğretmenlerin izin hakları

Kadrolu Öğretmenlerin İzin Hakları

Sporbilimlerihaber.com olarak özlük hakları ile ilgili hazırladığımız yazının ilkini kadrolu öğretmenlerin izin hakları na ayırdık.  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin özlük haklarından olan izin hakları aşağıda yer almaktadır.

Yıllık İzinler

 • Kadrolu öğretmenler, yaz tatillerinde ve 15 tatil olarak ifade edilen dönem arası tatillerde izinli sayılırlar. Öğretmenlerin ayrıca yıllık izin hakları bulunmamaktadır.
 • Okul idarecisi (okul müdürü, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı) olarak görevlendirilen öğretmelerin ve veya il/ilçe müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenlerin ise yıllık izin hakları aşağıda ki gibi düzenlenmektedir.
 • Bir (1) yıl ile on (10) yıllık memuriyet süresi olanların yıllık izin hakkı 20 gündür. Zorunlu durumlarda kadrolu öğretmenlerin izin hakları na en fazla iki (2) günlük yol süresi de eklenir.
 • On (10) yıl ve daha fazla memuriyet süresi olanların izin hakları ise otuz (30) gündür

Kadın Öğretmenlere Doğum İzni

Kadın öğretmenlerin doğum izinleri 16 haftadır. Çoğul gebelik gerçekleşmesi durumunda ise 16 haftalık süreye 2 hafta daha eklenmekte ve on sekiz (18) haftalık doğum izni verilmektedir. Doğum izinlerinin kullanılma esasları aşağıda ki gibi ifade edilmektedir :

 • Doğumdan önce sekiz (8) hafta ve doğumdan sonra olmak üzere on altı (16) hafta
 • Anne adayının çoğul gebelik gerçekleştirecek olması durumunda doğum öncesinde 10 haftalık doğum izni vardır.
 • İlgili Hekimin onayı ve vereceği “Çalışabilir Raporu” ile doğumdan önce ki üç (3) haftaya kadar çalışabilir.
 • Doğum öncesi “Çalışabilir Raporu” ile çalışmaya devam eden öğretmenler kullanmadıkları doğum öncesi sürelerini doğum sonrası sürelerine ekletebilirler.
 • Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmez.

Süt İzni

Doğum sonrası annelik izninin bitmesinden sonra çalışma hayatlarına başlayan öğretmenler kanun ile belirlenmiş bir (1) yıl süresince süt izni haklarına sahiptirler. Süt izinlerinin kullanım sürelerini şu şekilde belirtebiliriz:

 • İlk altı (6) ay günde üç (3) saat süt izni hakkı bulunmaktadır.
 • İkinci altı aylık süre içinde ise günde bir buçuk (1,5) saatlik süt izni hakkı bulunmaktadır.
 • Süt izni kullanımı öğretmenin karar vereceği saatler aralığında gerçekleştirilir (Okul idareleri doğum yapan öğretmenlerin ders programlarını düzenlerken süt izinlerini dikkate alarak programı oluşturmalıdır)

Erkek Öğretmenlere Doğum İzni

Erkek öğretmenler eşinin doğum yapması durumunda doğum izni kullanabilmektedir. Babalık izni olarak ifade edilen izin süresi 10 gündür. Baba adayları istemeleri durumunda 10 günlük izin haklarını kullanmaktadır.

Evlat Edinme Durumunda Kadrolu Öğretmenlerin İzin Hakları

657 sayılı devlet memurları kanunun 104. maddesinin A fıkrası gereği öğretmenin eşi ile birlikte veya tek başına 3 (üç) yaşından küçük bir çocuk evlat edinmesi durumunda 8 (sekiz) hafta izin verilir.  İzin hakkı evlat edinme işleminin tamamlandığı tarihten itibaren verilir.

Erkek Öğretmenlere Askerlik İzni

657 sayılı devlet memurları kanununa tabii görev yapan öğretmenlerden, askerlik görevini yerine getirmek için silah altına alınanlar askerlik süresince kadroları korunarak ücretsiz izinli sayılırlar.

Evlilik Durumunda Kadrolu Öğretmenlerin İzin Hakları

657 sayılı devlet memurları kanununa göre çalışan kadrolu öğretmenlerin kendilerinin veya çocuklarının evlenmesi durumunda verilen bir izin hakkıdır. 657 sayılı devlet memurları kanunun 104. maddesinin B fıkrası gereğince öğretmenin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi durumunda istenildiği taktirde 7 günlük izin haklarını kullanabilirler. Kanunda belirtilmese de öğretmen 7 günlük izin hakkını nikahta veya düğün sonrasında kullanabilir.

Ölüm Durumunda Kadrolu Öğretmenlerin İzin Hakları

Öğretmenler yakın akrabalarının vefat etmesi durumunda 7 (yedi) günlük ölüm izni hakkına sahiptir. Birinci derece yakınların vefatları durumunda verilen bir izin hakkıdır. Birinci derece akrabalar anne, baba, çocuk, eş, eşin anne ve babası ile eşin kardeşleridir.

Engelli Yakını Olan Kadrolu Öğretmenlerin İzin Hakları

Hekim raporu ile %70 engel durumu belirlenmiş veya devamlı bir hastalık durumu olan eş veya çocukları olan öğretmenlere tanınan bir izin hakkıdır. Belirlenen şartları bulunan yakınlarından dolayı öğretmenler bir (1) yıllık çalışma süresi boyunca 10 gün mazeret izni alabilir. Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden sadece birine (anne veya baba) bu izin hakkını kullanma izni verilir.

Mazeret İzin Hakkı

Kadrolu öğretmenlerin izin hakları ndan olan mazeret izinleri, babalık, evlilik veya ölüm halleri dışında zorunlu durumlarda 1  (bir) sene içinde 10 (on) gündür. Aynı sene içinde öğretmenlere ikinci bir 10 gün mazeret izni verilmez. Öğretmenler 10 günlük mazeret iznini tek seferde veya bölümler halinde kullanabilirler.

 

Uzun Süreli Hastalıklarda Verilen İzin Hakkı

 • 657 sayılı devlet memurları kanunun 105. maddesi uyarınca kanser, verem ve akıl sağlığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren durumlarında 18 (on sekiz) aya kadar öğretmenlere özlük hakları korunarak izin verilir. Diğer hastalık hallerinde 12 (on iki) aya kadar hastalık izni verilir.
 • Öğretmenin hastanede yattığı süre hastalık izni olarak kabul edilir.
 • Hastalık izni kullanan öğretmen iyileşememesi durumunda belirtilen süre kadar tekrar izin verilir. Belirtilen süre içinde de öğretmen iyileşemez ise malulen emekliye sevk edilir.

Kısa Süreli Hastalık Hallerinde Verilen İzin Hakkı

657 devlet memurları kanununa tabii olarak çalışan öğretmenler, tek hekim tarafından tek seferde en fazla 10 günlük rapor alabilirler. Bir önceki raporunda kontrol öngörülmüş ise ikinci defa tek seferde 10 gün daha alabilir. Öğretmenlerin, bir sene içinde en fazla 40 günlük tek hekim raporu alma hakkı bulunmaktadır.

Refakat İzni

kadrolu öğretmenlerin izin hakları içinde yer alan refakat izninden faydalanılabilmesi için aşağıda ki şartların doğmuş olması gerekmektedir.

 • Öğretmenlerin bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği durumda hayati tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin uzun süreli bir hastalığı olması durumunda verilen izin türüdür. Öğretmenlerin refakat izninden faydalanabilmeleri için belirtilen kişilerin sağlık durumlarının sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. 
 • Öğretmenlerin aylık ve özlük hakları korunarak refakat izni verilir.
 • Refakat izin süresi 3 (üç) aydır. gerek görülmesi durumunda ikinci defa 3 (üç) ay refakat izni verilir.

Aylıksız İzin Hakkı

Kadrolu öğretmenlerin izin hakları ndan olan aylıksız izin hakkı istenilmesi durumunda aşağıda yer alan şartlar gereği belirtilen süreler ile sınırlıdır.

Sürekli Hastalık Durumunda Kadrolu Öğretmenlerin İzin Hakları

Kanser, verem ve akıl sağlığının tedavisi için verilen aylıklı izinlerin sonunda hastalığı devam eden öğretmenlere istemesi durumunda 18 aya kadar ücretsiz (aylıksız) izin verilir.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin

657 Sayılı devlet memurları kanunun 108. maddesi B fıkrası gereğince doğum sonrası analık izni için verilen sürenin bitiminde anne tarafından istenilmesi durumunda 24 aya kadar ücretsiz izin verilir. Eşi doğum yapan öğretmenlere de istemeleri durumunda 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.

Evlat Edinme Durumunda

 • 657 Sayılı devlet memurları kanunun 108. maddesi C fıkrası gereği eşiyle birlikte evlat edinen veya tek başına evlat edinen öğretmenler istemeleri durumunda 24 aya kadar ücretsiz izin hakkını kullanabilir.
 • Evlat edinen işlerin her ikisinin de memur olması durumunda 24 aylık süreyi geçmemek şartı ile iki bölüm halinde eşlerin her ikisine de ücretsiz izin kullandırılır.

 657 Sayılı devlet memurları kanunun 108. maddesi E fıkrası gereği

 • 5 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlere  istemeleri durumunda birer (1’er) yıllık ücretsiz izin hakkı kullandırılır. En fazla iki defa olmak şartı ile bir yıla kadar ücretsiz izin verilir. 
 • kadrolu öğretmenlerin izin hakları içinde yer alan aylıksız izin hakkından faydalanılması için 5 yıllık hizmet süresini tamamlamaları gerekmektedir.
 • Sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayatı etkileyecek hal olması durumunda ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak görevlendirilenlere bu fıkra hükmü uygulanmaz 

 

Önerilen makaleler

2 Yorum

 1. […] sayılı devlet memurları kanunu’na tabi çalışan öğretmenler, sportif eğitim uzmanları ve antrenörlerin 1’inci, 2 ‘nci ve 3 ‘üncü derece […]

 2. […] mahalde kamu kurumlarına ilk defa veya yeniden atanan devlet memurları atamanın tebellüğ edildiği günü takip eden iş günü içinde göreve başlamalıdır. […]

Bir cevap yazın